Në vitin 1958 u krijuan azilet për “idiotët”

#AeDiniSe, Në vitin 1958 u krijuan azilet për “idiotët”?

Termi idiot i shtrirë në histori ka këto kuptime:

-Në shoqërinë e lashtë greke, një idiot ishte një laik që nuk kishte aftësi profesionale.

Idioti nuk kontribuon në asgjë për jetën publike ose për të mirën e përbashkët. Ekzistenca e tij varet nga aftësia dhe puna e të tjerëve.

Kështu “idiot” ishte një term qortues dhe përbuzës.

-Në mesin e shekujve 19 dhe 20, termi filloi të merrte kuptimin më të njohur, domethënë një person me inteligjencë të ulët.

Ky kuptim është i mbushur me histori aftësisë, pasi “idiot” është përdorur si një term diagnostifikues që tregon aftësi të kufizuara intelektuale ose zhvillimore.

Dokumenti që arkivi publikon sot është një Vendim i Këshillit të Ministrave i cili aprovon hapjen e një azili për “idjotët” në vitin 1958.

Detajet e VKM-së i gjeni më poshtë:

#arkivatfrymëzojnë🥰

Top Img back to top